Archives For August 7, 2013

师傅领进门,修行在个人[Shī fu lǐng jìn mén, xiū xíng zài gè rén] (Teachers open the door. You enter by yourself.)

Chinese Proverb, 諺語 [yànyŭ]